Czy nałożenie na pracownika kary porządkowej za określone przewinienie uniemożliwia pracodawcy skuteczne złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za ten sam czyn?

Zgodnie z art. 108k.p. za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować karę upomnienia lub karę nagany. Nadto, w §  2 w/w artykułu za nieprzestrzeganie przez pracownika [...]

By |2020-11-25T13:24:56+00:0025 listopada, 2020|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czy nałożenie na pracownika kary porządkowej za określone przewinienie uniemożliwia pracodawcy skuteczne złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za ten sam czyn? została wyłączona

Czy pracodawca może zmienić regulamin pracy bez konsultacji ze związkiem zawodowym?

Regulamin pracy to wewnętrzny akt prawny obowiązujący u danego pracodawcy, ustalający wewnętrzny porządek, organizację w zakładzie pracy oraz określający prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy związane z procesem pracy. Regulamin pracy powinien być obowiązkowo utworzony przez pracodawcę, jeśli nie jest objęty układem zbiorowym pracy i zatrudnia 50 lub więcej pracowników. W przypadku gdy [...]

By |2020-11-24T10:53:38+00:0024 listopada, 2020|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca może zmienić regulamin pracy bez konsultacji ze związkiem zawodowym? została wyłączona

Nowa forma wykonywania pracy – praca zdalna.

Pandemia COVID-19 w istotny sposób wpłynęła na prawie każdą dziedzinę życia. Z dnia na dzień musieliśmy porzucić dotychczasowe przyzwyczajenia i zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Zmiany nie ominęły również prawa pracy, a zwłaszcza form wykonywania pracy przez pracowników. COVID-19 spowodował powstanie masowej potrzeby wykonywania pracy na odległość. Dotychczasowe regulacje prawne zawarte w Kodeksie pracy dotyczące [...]

By |2020-11-23T12:13:22+00:0023 listopada, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Nowa forma wykonywania pracy – praca zdalna. została wyłączona

Czy nałożenie na pracownika kary porządkowej za określone przewinienie uniemożliwia pracodawcy skuteczne złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za ten sam czyn?

Zgodnie z art. 108 k.p. za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować karę upomnienia lub karę nagany. Nadto, w §  2 w/w artykułu za nieprzestrzeganie przez [...]

By |2020-11-20T13:54:30+00:0020 listopada, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czy nałożenie na pracownika kary porządkowej za określone przewinienie uniemożliwia pracodawcy skuteczne złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za ten sam czyn? została wyłączona

Niepoczytalność.

Nie każda osoba popełniająca przestępstwo poniesie odpowiedzialność karną. M.in. nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Należy jednak pamiętać, że ta sytuacja nie dotyczy osoby, która samodzielnie wprawiła się w stan niepoczytalności (np. wskutek wypicia [...]

By |2020-11-18T14:37:52+00:0018 listopada, 2020|Artykuł, Prawo Karne|Możliwość komentowania Niepoczytalność. została wyłączona

Kara ograniczenia wolności.

Najbardziej znanymi karami w Polsce jest pozbawienie wolności oraz grzywna. Istnieje jednak coś pomiędzy dolegliwościami obu kar. Warto zaznaczyć, że istnieje także kara ograniczenia wolności. Polega ona bądź na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, bądź na potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez [...]

By |2020-11-17T11:47:48+00:0016 listopada, 2020|Artykuł, Prawo Karne|Możliwość komentowania Kara ograniczenia wolności. została wyłączona

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w godzinach nadliczbowych.

System prawa przewiduje szereg rozwiązań mających na celu zabezpieczenie interesów osób niepełnosprawnych. Co do zasady osoba niepełnosprawna, bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności nie może być zatrudniana w godzinach nadliczbowych, co wprost wynika z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Od [...]

By |2020-11-13T11:22:06+00:0013 listopada, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w godzinach nadliczbowych. została wyłączona

Wysokość opłaty od wniosku o sądowe stwierdzenie nabycia spadku.

Jedną z możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego prawa do spadku, obok aktu poświadczenia dziedziczenia wydanego przez notariusza, jest sądowe stwierdzenie nabycia spadku. W celu jego uzyskania koniecznym jest złożenie wniosku to tzw. sądu spadku, tj.  sądu rejonowego ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Wniosek taki podlega opłacie w wysokości 100 zł. Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia [...]

By |2020-11-12T14:10:30+00:0012 listopada, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Wysokość opłaty od wniosku o sądowe stwierdzenie nabycia spadku. została wyłączona

Przenoszenie praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

W spółkach osobowych, którymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba [...]

By |2020-11-10T12:33:08+00:0010 listopada, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Przenoszenie praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej. została wyłączona

Odpowiedzialność członków zarządów w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z o.o.

Zgodnie z art. 299 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa powyżej, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu [...]

By |2020-11-09T12:16:17+00:009 listopada, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Odpowiedzialność członków zarządów w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z o.o. została wyłączona
Go to Top