System prawa przewiduje szereg rozwiązań mających na celu zabezpieczenie interesów osób niepełnosprawnych. Co do zasady osoba niepełnosprawna, bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności nie może być zatrudniana w godzinach nadliczbowych, co wprost wynika z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Od powyższej zasady przewidziane zostały pewne odstępstwa. Zgodnie z art. 16 wskazanej ustawy osoba niepełnosprawna może być zatrudniona w godzinach nadliczbowych w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest zatrudnianie osoby niepełnosprawnej przy pilnowaniu. Drugą możliwością jest złożenie przez samego niepełnosprawnego pracownika wniosku o wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych, jednakże jest to możliwe jedynie wówczas, gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Warto także wskazać, iż koszty tych badań ponosi pracodawca./ IM