Pracodawca może dyscyplinarnie zwolnić pracownika ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, a także popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem oraz zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Również w tym przypadku pracodawca ma obowiązek skonsultować zamiar wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową. Zgodnie z art. 52 § 3 KP pracodawca jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Związek zawodowy powinien przedstawić swoją opinię niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni./MK