Co do zasady pracodawca może zdecydować się na stosowanie monitoringu w zakładzie pracy jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.  Jednakże jak wynika z przepisów prawa pracy monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji jednego lub więcej wskazanych wcześniej celi i równocześnie gdy nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. Zatem stosowanie monitoringu pomieszczeń sanitarnych jest możliwe w przypadku gdy nie naruszy on godności i innych dóbr osobistych pracowników, a wymaga dodatkowo uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej./MK