Zgodnie z ustawą Prawo bankowe jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank winien wezwać go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych (art. 75c ust. 1 u.p.b.). W wezwaniu tym bank powinien poinformować kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Bank zaś powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy na uzgodnionych warunkach. Odpowiednio sytuacja kształtuje się w stosunku do bankowych pożyczek pieniężnych. Powyższe ma o tyle ważne znaczenie, iż niedopełnienie powyższych obowiązków przez bank przed wypowiedzeniem może być argumentem pozwalającym na uznanie złożonego wypowiedzenia za bezskuteczne./IM