Osobom niepełnosprawnym, świadczącym pracę przysługują z tego tytułu dodatkowe uprawnienia. Jednym z nich jest prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni. Dodatkowy urlop wypoczynkowy udzielany jest na takich samych zasadach, jak zwykły urlop wypoczynkowy. Podkreślić również należy, że prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, chociażby nie wystąpił do pracodawcy o przyznanie takiego urlopu. W orzecznictwie przyjmuje się, że ani przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ani przepisy Kodeksu pracy nie uzależniają prawa do urlopu wypoczynkowego od wniosku osoby do urlopu uprawnionej./MK