Czy zwolnienie dyscyplinarne wymaga konsultacji z zakładową organizacją związkową?

By |2021-11-08T14:31:40+00:008 listopada, 2021|Prawo Pracy|

Pracodawca może dyscyplinarnie zwolnić pracownika ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, a także popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem oraz zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Również [...]

Możliwość komentowania Czy zwolnienie dyscyplinarne wymaga konsultacji z zakładową organizacją związkową? została wyłączona

W jakiej formie pracodawca powinien zawiadomić pracownika o nałożeniu kary porządkowej?

By |2021-10-15T13:39:43+00:0015 października, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy o zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. Pismo o ukaraniu na ogół wręcza się w miejscu pracy, [...]

Możliwość komentowania W jakiej formie pracodawca powinien zawiadomić pracownika o nałożeniu kary porządkowej? została wyłączona

Jak liczyć tygodniowy okres wypowiedzenia?

By |2021-09-06T12:30:52+00:006 września, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Oznacza to, że jeżeli pracownikowi przysługuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia to Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela występującą po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się po upływie dwóch tygodni kalendarzowych, zatem sobota [...]

Możliwość komentowania Jak liczyć tygodniowy okres wypowiedzenia? została wyłączona

Czy wiesz, że pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy?

By |2021-08-05T12:20:06+00:005 sierpnia, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

Osobom niepełnosprawnym, świadczącym pracę przysługują z tego tytułu dodatkowe uprawnienia. Jednym z nich jest prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni. Dodatkowy urlop wypoczynkowy udzielany jest na takich samych zasadach, jak zwykły urlop wypoczynkowy. Podkreślić również należy, że prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, chociażby [...]

Możliwość komentowania Czy wiesz, że pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy? została wyłączona

Czy pracodawca może wskazać pracownikowi termin urlopu wypoczynkowego?

By |2021-07-20T12:23:28+00:0020 lipca, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

Zasadniczo termin urlopu wypoczynkowego winien być ustalony pomiędzy pracodawcą a pracownikiem Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 163 § 1 kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Tylko wyjątkowo Pracodawca może nakazać pracownikowi korzystanie z urlopu w [...]

Możliwość komentowania Czy pracodawca może wskazać pracownikowi termin urlopu wypoczynkowego? została wyłączona

Czy pracodawca może założyć monitoring w pomieszczeniach sanitarnych i szatni?

By |2021-07-12T09:20:29+00:0012 lipca, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

Co do zasady pracodawca może zdecydować się na stosowanie monitoringu w zakładzie pracy jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.  Jednakże jak wynika z przepisów prawa pracy monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, [...]

Możliwość komentowania Czy pracodawca może założyć monitoring w pomieszczeniach sanitarnych i szatni? została wyłączona

Roszczenie pracownicze w związku z brakiem wprowadzenia u pracodawcy procedury antymobbingowej.

By |2021-03-19T17:16:53+00:0019 marca, 2021|Prawo Pracy|

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Wskazać należy, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego już sam fakt nie wprowadzenia przez pracodawcę jakichkolwiek mechanizmów ograniczających zjawisko mobbingu w miejscu pracy będzie rodzić odpowiedzialność pracodawcy z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania w przypadku udowodnienia wystąpienia tego zjawiska w miejscu pracy./AB

Możliwość komentowania Roszczenie pracownicze w związku z brakiem wprowadzenia u pracodawcy procedury antymobbingowej. została wyłączona

Termin przechowywania dokumentacji pracowniczej mający zastosowanie do stosunków pracy nawiązanych po 01.01.2019 r.

By |2021-03-10T14:54:40+00:0010 marca, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

Jednym z obowiązków pracodawcy jest przechowywanie dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. Obowiązek ten pracodawca zobowiązany jest realizować przez cały czas zatrudnienia pracownika, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba [...]

Możliwość komentowania Termin przechowywania dokumentacji pracowniczej mający zastosowanie do stosunków pracy nawiązanych po 01.01.2019 r. została wyłączona

Czy pracodawca może wprowadzić monitoring poczty elektronicznej pracowników?

By |2021-03-08T08:22:55+00:008 marca, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

Zgodnie  z przepisami  kodeksu pracy jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika. Jednakże pracodawca powinien powstrzymać się od zapoznawania się z prywatną korespondencją pracownika, a zakaz ten jest absolutny w tym sensie, że nawet [...]

Możliwość komentowania Czy pracodawca może wprowadzić monitoring poczty elektronicznej pracowników? została wyłączona

Wysokość odprawy rentowej lub emerytalnej.

By |2021-03-05T14:19:04+00:005 marca, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna. Wysokość tejże odprawy, zgodnie  z art. 921 § 1 k.p., odpowiadać winna wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Na marginesie warto nadmienić, iż pracownik, który otrzymał odprawę, nie może [...]

Możliwość komentowania Wysokość odprawy rentowej lub emerytalnej. została wyłączona
Przejdź do góry