Jednym z obowiązków pracodawcy jest przechowywanie dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. Obowiązek ten pracodawca zobowiązany jest realizować przez cały czas zatrudnienia pracownika, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy termin (art. 94 pkt. 9b k.p.). Co ważne wskazany termin 10- letni odnosi się do stosunków pracy nawiązanych począwszy od dnia 1 stycznia 2019r. Wobec stosunków zaistniałych przez tą datą pracodawca związany jest uprzednio obowiązującą regulacją prawną kreującą obowiązek przechowania dokumentacji pracowniczej przez lat 50, o ile nie doszło skrócenia tego okresu przy spełnieniu prawem wymaganych przesłanek./IM