Jedną z możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego prawa do spadku, obok aktu poświadczenia dziedziczenia wydanego przez notariusza, jest sądowe stwierdzenie nabycia spadku. W celu jego uzyskania koniecznym jest złożenie wniosku to tzw. sądu spadku, tj.  sądu rejonowego ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Wniosek taki podlega opłacie w wysokości 100 zł. Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 5 zł za wpis postanowienia, które zapadnie do Rejestru Spadkowego.  Obie wskazane opłaty uiszcza się na etapie składania wniosku. W razie nieuiszczenia którejkolwiek z nich wnioskodawca zostanie wezwany do należytego opłacenia wniosku w terminie tygodniowym. W razie, gdy mimo wezwania opłaty nie zostaną uiszczone ze wskazanym terminie, sąd zwróci złożony wniosek./ IM