Ustanowienie rozdzielności majątkowej na żądanie wierzyciela.

Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie [...]

By |2020-10-28T12:09:59+00:0028 października, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Ustanowienie rozdzielności majątkowej na żądanie wierzyciela. została wyłączona

Czy wiesz jak ustalić kto jest ubezpieczycielem OC sprawcy kolizji drogowej?

Jeżeli uczestniczymy w kolizji drogowej, do której doszło z winy kierującego pojazdem mechanicznym, chcąc ustalić czy posiadacz danego pojazdu zawarł umowę ubezpieczenia OC oraz to, który z podmiotów jest ubezpieczycielem wystarczy posiadać wiedzę co do numeru rejestracyjnego tego pojazdu. Dysponując tym numerem, za pośrednictwem strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego możliwe jest  uzyskanie informacji na temat [...]

By |2020-10-27T08:00:47+00:0027 października, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Karne, Prawo o ruchu drogowym|Możliwość komentowania Czy wiesz jak ustalić kto jest ubezpieczycielem OC sprawcy kolizji drogowej? została wyłączona

Właściwość miejscowa sądu w sprawach spadkowych.

W myśl art. 39 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. z dnia 14 września 2020r. Dz. U. 2020 poz. 1575) powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli miejsca jego zwykłego pobytu [...]

By |2020-10-26T10:09:40+00:0026 października, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Właściwość miejscowa sądu w sprawach spadkowych. została wyłączona

Zmiana nazwiska po rozwodzie.

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa./AK

By |2020-10-23T07:48:38+00:0023 października, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Zmiana nazwiska po rozwodzie. została wyłączona

Uproszczona legalizacja samowoli budowlanej

Z dniem 19 września 2020 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy zgodnie z którymi została wprowadzona tzw. procedura uproszczonej legalizacji dla obiektów, które są użytkowane przez co najmniej 20 lat. W dokumentacji legalizacyjnej, w przypadku obiektów legalizowanych w ramach uproszczonej procedury, będą musiały znaleźć się: oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza legalizowanego [...]

By |2020-10-22T09:30:20+00:0022 października, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Uproszczona legalizacja samowoli budowlanej została wyłączona

Czy jest możliwym zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika?

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020, 1359 tj. z dnia 10 sierpnia 2020r.) z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z [...]

By |2020-10-21T09:12:42+00:0021 października, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Czy jest możliwym zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika? została wyłączona

Odpowiedzialność komisanta za wady rzeczy sprzedanej

Na podstawie art. 770 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, (tj. z dnia 8 października 2020 r., Dz. U. 2020.1740) komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne, jeżeli przed zawarciem umowy podał to do wiadomości kupującego. Jednakże wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy wad rzeczy, o których [...]

By |2020-10-20T07:49:23+00:0020 października, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Odpowiedzialność komisanta za wady rzeczy sprzedanej została wyłączona

Alimenty z datą wsteczną – czy jest to możliwe?

W myśl art. 137 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020, 1359 tj. z dnia 10 sierpnia 2020r.) niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty. Jednakże osoba uprawniona [...]

By |2020-10-19T11:42:27+00:0019 października, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Alimenty z datą wsteczną – czy jest to możliwe? została wyłączona

Jak określić wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych?

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy pracownikowi przysługuje odwołanie do sądu od złożonego mu oświadczenia woli od rozwiązaniu z nim stosunku pracy. W praktyce może pojawić się pytanie w jaki sposób określić wartość przedmiotu sporu. Wskazać należ, że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego w sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku [...]

By |2020-10-16T10:52:45+00:0016 października, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Jak określić wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych? została wyłączona

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka.

Z uwagi na niemożność składania przez małoletnich skutecznych oświadczeń woli, oświadczenie o odrzuceniu spadku w jego imieniu winni złożyć rodzice, ewentualnie opiekun. Jednakże skuteczność tak złożonego oświadczenia zależy od uprzednio wydanej zgody sądu opiekuńczego – odrzucenie spadku jako czynność przekraczająca zwykły zarząd nad majątkiem małoletniego nie może zostać dokonane bez oceny zasadności takiej decyzji przez [...]

By |2020-10-15T08:01:28+00:0015 października, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka. została wyłączona
Go to Top