W myśl art. 39 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. z dnia 14 września 2020r. Dz. U. 2020 poz. 1575) powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli miejsca jego zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część./AB