Jeżeli uczestniczymy w kolizji drogowej, do której doszło z winy kierującego pojazdem mechanicznym, chcąc ustalić czy posiadacz danego pojazdu zawarł umowę ubezpieczenia OC oraz to, który z podmiotów jest ubezpieczycielem wystarczy posiadać wiedzę co do numeru rejestracyjnego tego pojazdu. Dysponując tym numerem, za pośrednictwem strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego możliwe jest  uzyskanie informacji na temat ochrony ubezpieczeniowej OC na dany dzień, bez ujawniania danych osobowych posiadacza pojazdu. Powyższe wynika wprost z art. 104 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych . Chcąc zatem ustalić, któremu z towarzystw ubezpieczeniowych zgłosić szkodę wystarczy jedynie odnaleźć właściwą stronę UFG i wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu oraz interesującą nas datę./IM