About CDO24

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far CDO24 has created 118 blog entries.

Czy w dobie pandemii możliwym jest ograniczenie kontaktów rodzica z dzieckiem?

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości o realizacji w okresie pandemii COVID-19 osobistych kontaktów z małoletnimi dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu, Ministerstwo wskazało, że w trakcie trwania stanu epidemicznego obowiązują wszystkie postanowienia sądów w tym zakresie. W mocy pozostają zarówno postanowienia prawomocne, jak i nieprawomocne, lecz natychmiast wykonalne, wydane w trybie zabezpieczenia./AB

By |2020-08-10T07:10:25+00:0010 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Czy w dobie pandemii możliwym jest ograniczenie kontaktów rodzica z dzieckiem? została wyłączona

Czy zgromadzenie spontaniczne należy rejestrować w Urzędzie Gminy?

Pod pojęciem zgromadzeń spontanicznych należy rozumieć takie zgromadzenia, które są organizowane bez uprzedniego zawiadomienia, w zajęcia stanowiska w związku z danym wydarzeniem ze sfery społecznej lub politycznej. Ponadto przyjmuje się, że jeżeli zgromadzenie miało charakter pokojowy, nie powodowało zagrożenia bezpieczeństwa ani porządku publicznego i nie zostało rozwiązane przez odpowiedni organ, należało uznać legalność takiego zgromadzenia./AB

By |2020-08-06T07:26:29+00:006 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Czy zgromadzenie spontaniczne należy rejestrować w Urzędzie Gminy? została wyłączona

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Pracodawca zgodnie z art 52 kodeksu pracy może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: 1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych; 2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem; [...]

By |2020-08-05T07:50:39+00:005 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. została wyłączona

Miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania – na czym polega różnica?

Zgodnie z art. 25 k.c. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejsce zamieszkania posiadają tylko osoby fizyczne, osoby prawne i tzw. ułomne osoby prawne posiadają siedzibę. Aby uznać, że określona miejscowość jest miejscem zamieszkania osoby fizycznej muszą wystąpić łącznie dwa elementy: 1) zamiar stałego pobytu danej [...]

By |2020-08-04T07:35:59+00:004 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania – na czym polega różnica? została wyłączona

Separacja a zmiana nazwiska.

W sytuacji rozwiązania małżeństwa przez rozwód małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem oświadczenie w przedmiocie powrotu do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego (art. 59 k.r.o.). Powyższe nie ma jednak zastosowania w [...]

By |2020-08-03T09:07:28+00:003 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Separacja a zmiana nazwiska. została wyłączona

Jazda w stanie nietrzeźwości, a szansa na warunkowe umorzenie postępowania

Sprawcy przestępstwa z art. 178a k.k. najczęściej skazywani są w ramach procedury tzw. skazania bez przeprowadzenia rozprawy, zwanej dobrowolnym poddaniem się karze. Należy jednak pamiętać, iż postępowanie karne nie musi automatycznie zakończyć się wyłącznie skazaniem lub uniewinnieniem. W przypadku osób, które po raz pierwszy w życiu weszły w konflikt z prawem, warto rozważyć możliwość warunkowego [...]

By |2020-07-31T12:55:12+00:0031 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Karne|Możliwość komentowania Jazda w stanie nietrzeźwości, a szansa na warunkowe umorzenie postępowania została wyłączona

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny

Na gruncie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141; dalej: k.p.) okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny uzależniony jest wyłącznie od ustalonej przez strony długości zatrudnienia na tej podstawie. Na marginesie jedynie należy wskazać, iż okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy ( [...]

By |2020-07-30T07:08:55+00:0030 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny została wyłączona

Termin na udzielenie przez ubezpieczyciela odpowiedzi na reklamację

Częstą praktyką ubezpieczycieli jest zamieszczanie w ramach wydawanej decyzji pouczenia zgodnie, z którym od przedmiotowej decyzji można odwołać się w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Należy mieć na uwadze, że powyższe nie ma żadnego odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa, a wskazany powyżej termin nie jest wiążący dla klienta, który może w każdym czasie [...]

By |2020-07-29T07:11:27+00:0029 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Ubezpieczeń Społecznych|Możliwość komentowania Termin na udzielenie przez ubezpieczyciela odpowiedzi na reklamację została wyłączona

Żądanie wynagrodzenia za słup wysokiego napięcia na działce.

Jeżeli na nieruchomości danej osoby został posadowiony słup wysokiego czy też niskiego napięcia, to w oczywisty sposób ogranicza możliwość korzystania z takiej nieruchomości. W takim wypadku właścicielowi przysługuje prawo żądania pokrycia strat przez dostawcę energii. Dostawca ten po wypłaceniu wynagrodzenia będzie mógł korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń, tj. [...]

By |2020-07-28T07:35:58+00:0028 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Żądanie wynagrodzenia za słup wysokiego napięcia na działce. została wyłączona

Jaki jest okres na wszczęcie postępowania w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom w związku ze zmianą kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych?

W myśl art. 234 ustawy Prawo wodne właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może: zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich, a także odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie. Na [...]

By |2020-07-27T08:56:58+00:0027 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Jaki jest okres na wszczęcie postępowania w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom w związku ze zmianą kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych? została wyłączona