Zgodnie z brzmieniem art. 6 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (tzw. trzynasta emerytura) dodatkowe świadczenie wypłacane jest z urzędu i świadczenie to wypłaca się w terminie spełniania innych świadczeń (np.: emerytury) przez organ rentowy.

Artykuł 13 w/w ustawy wskazuje, w  punkcie 4, że w sprawach nieuregulowanych w/w ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem art. 136 tej ustawy.

Art. 136 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje zasady wypłaty niezrealizowanego świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego. W myśl ust. 1 art. 136 powyższej ustawy w razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku – małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku – innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba.

Powyższe oznacza, że przepisy ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów nie przewidują wypłaty niezrealizowanego świadczenia.

W tym miejscu należy postawić sobie pytanie czy będzie nam przysługiwać świadczenie, tzw. trzynasta emerytura gdy świadczenie zostało przyznane, ale nie wypłacone?

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest odpowiedzią negatywną. Jak bowiem wynika treści wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 16 stycznia 2019 r. sygn. akt III AUa 639/18  niezrealizowane świadczenie emerytalne lub rentowe w rozumieniu art. 136 ust. 1 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to takie świadczenie, do którego prawo zostało już ustalone lub co najmniej osoba uprawniona wystąpiła o nie jeszcze za życia, ale nie zostało ono jej wypłacone, niezależnie od przyczyn opóźnienia w wypłacie świadczenia. A contrario świadczenie zrealizowane to takie świadczenie, które dotarło do rąk osoby uprawnionej albo zostało przekazane na konto bankowe wskazane przez uprawnionego.

Podsumowując powyższy artykuł wskazać należy, że skoro „trzynasta emerytura” nie została wypłacona do rąk uprawnionego lub na jego konto bankowe to świadczenie to jest niezrealizowane, a skoro w ustawie o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów istnieje wyłącznie odnośnie „dziedziczenia” świadczeń niezrealizowanych to w przypadku braku odbioru tego dodatkowego świadczenia to uznać należy, że świadczenie to nie wejdzie do masy spadkowej po zmarłym ubezpieczonym./ AB