Po zawarciu umowy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą a w konsekwencji po dokonaniu uiszczania przez płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość weryfikacji podstaw opłacania tychże składek, a więc de facto dokonuje weryfikacji ważności umowy o pracę. Jeżeli więc umowa o pracę zostanie uznana jako nieważna, to jednocześnie brak jest podstaw do objęcia ubezpieczeniem społecznym. Nadto, skoro umowa została uznana jako nieważna to brak jest podstaw do pobierania świadczeń. Co więcej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może uznać umowę jako zawartą dla pozoru nawet jeżeli już uprzednio zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne./BD