Niejednokrotnie zdarza się, że wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą np.: w formie spółki jawnej chcą zmienić stan osobowy wspólników spółki poprzez zbycie całości lub części „udziałów” w spółce jawnej. Często zdarza się, że wspólnicy nie mogą dokonać zbycia ogółu udziałów w spółce bowiem takiej możliwości nie przewidzieli w umowie spółki – art. 10 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi.

W przypadku braku odpowiednich zapisów w umowie spółki umożliwiających zbycie udziałów w spółce jawnej do skutecznego zbycia tychże praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej koniecznym będzie dokonanie zmian w zapisach umowy spółki i dokonanie rejestracji zmian umowy w rejestrze przedsiębiorców KRS./AB