Przepisy prawa pracy mają semiimperatywny charakter. Z powyższego wynika, że Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy (np. regulaminów pracy, regulaminów premiowania) nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy./BJ