Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020r. Rada Ministrów określiła, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. ustaliła minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł, a minimalna stawka godzinowa została określona w wysokości 18,30 zł./AB