Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenie.
Za czas niezbędny do stawienia się uważa się zarówno czas trwania czynności przed danym organem, ale także czas poświęcony na dojazd. Nieobecność z pracy spowodowana obowiązkiem osobistego stawiennictwa się przed wskazanymi organami uważa się za usprawiedliwioną, zaś pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za wskazany okres czasu./KT