Przepisy prawa pracy przewidują szereg regulacji mających na celu ochronę życia i zdrowia pracowników. Jednym z takich rozwiązań jest prawo pracownika wykonującego pracę przy monitorze ekranowym do 5- minutowej przerwy po każdej przepracowanej godzinie. Udzielenie powyższej przerwy, stanowi obowiązek pracodawcy wynikający wprost z §7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zgodnie z powyższym pracownikowi po każdej godzinie pracy przy monitorze ekranowym przysługuje 5- minutowa przerwa, która jest wliczana do czasu pracy. Należy jednak mieć na uwadze, że przerwa ta przysługuje pracownikowi tylko w przypadku, gdy praca przy komputerze wykonywana jest nieustannie przez godzinę, co zaś oznacza, iż jeżeli pracownik wykonuje także i inne prace, przerwa taka mu nie przysługuje. Podkreślić należy również, iż jeżeli pracodawca po godzinie pracy powierza pracownikowi inne zadanie to i w tym przypadku pracownik nie nabywa prawa do owej 5- minutowej przerwy. Na marginesie warto nadmienić, iż jeżeli pracownik wykonuje pracę nieustannie przy monitorze, nie ma możliwości kumulowania w ciągu dnia kilku przerw, celem uzyskania jednej, dłuższej przerwy./IM