Prawo do urlopu wypoczynkowego stanowi jedno z podstawowych uprawnień przysługujących każdemu pracownikowi. Jeśli chodzi o to prawo, należy mieć na uwadze, że inne zasady stosuje się przy nabywaniu prawa do urlopu w roku, w którym pracownik podejmuje pracę po raz pierwszy, inne zaś w zakresie nabywania prawa do urlopu w następnych latach kalendarzowych. Osoby rozpoczynające karierę zawodową częstokroć zastanawiają się nad tym jak kształtuje się kwestia ich uprawnień do urlopu wypoczynkowego. Otóż zgodnie z art. 153 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141; dalej: k.p.) pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Mając na uwadze powyższe, postarajmy się nieco uprościć zasady udzielenia pierwszego urlopu wypoczynkowego.

Po pierwsze wskazać należy, iż uprawnienie osoby podejmującej pracę po raz pierwszy do urlopu narasta proporcjonalnie w miarę upływu okresu zatrudnienia w roku kalendarzowym podjęcia pracy. Oznacza to nic innego jak to, że prawo do urlopu nabywane jest ,, z dołu’’, z upływem każdego miesiąca pracy, aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym pracownik podjął pierwszą pracę. Uznaje się przy tym, że termin miesiąca pracy mija z upływem dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień, który datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie. Oznacza to, że miesięczny okres zatrudnienia, który rozpoczął się np. 1 stycznia upływa 31 stycznia, a rozpoczęty 10 lutego upływa 9 marca. Co ciekawe osoba, która pierwszą pracę podjęła przykładowo w połowie grudnia, nie będzie miała możliwości nabycia urlopu na wyżej wskazanych zasadach i od razu uzyska prawo do urlopu w pełnym wymiarze z dniem 1 stycznia.
Wymiar urlopu pracownika podejmującego pierwszą pracę, po każdym miesiącu powiększa się o 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku (czyli o 1,66 dnia). Na marginesie należy dodać, iż przez wymiar urlopu przysługujący po przepracowaniu roku należy rozumieć 20 dni, ponieważ jest to najniższy wymiar, do którego mają prawo pracownicy zatrudnieni krócej niż 10 lat. Wskazać należy, iż z każdym miesiącem, w którym trwa stosunek pracy, wymiar przysługującemu
pracownikowi urlopu, który podjął pracę po praz pierwszy, sukcesywnie wzrasta. Co ważne, przepisy prawa pracy nie przewidują zasady zgodnie, z którą wymiar urlopu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy, podlega zaokrągleniu w górę do pełnych dni./IM