Czy pracodawca może polecić pracownikowi ze stwierdzoną niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776) pracę w porze nocnej lub w godzinach nadliczbowych?

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776) osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu w/w ustawy są osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności tj. znacznym,  umiarkowanym bądź lekkim lub  o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia. Wobec tychże osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ustawodawca wprowadza szczególne zasady czasu pracy. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776) osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Nadto, jeżeli osoba niepełnosprawna w rozumieniu przedmiotowej ustawy jest zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności to czas pracy takiej osoby nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Co więcej, ustawodawca wprowadza również restrykcję w zakresie zatrudniania w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych osób niepełnosprawnych, a mianowicie: osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776)).

Wskazać jednak należy, iż zakazu wyrażonego w art. 15 ust. 3 w/w ustawy nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Pracodawca może więc wydać polecenie pracownicze pracownikowi będącemu osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776), jeżeli jest to osoba  zatrudniona przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Osoba niepełnosprawna musi więc w pierwszej kolejności wystąpić z wnioskiem o umożliwienie pracy w godzinach nadliczbowych. Następnie konieczne jest przeprowadzenie badania profilaktycznego lekarza, który wyrazi zgodę na pracę pracownika porze nocnej lub w godzinach nadliczbowych.

Jedynie bowiem uprzedni wniosek pracownika, na który wyrazi zgodę lekarz umożliwi wydanie przez pracodawcę polecenia pracy w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej./ BD