Na gruncie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141; dalej: k.p.) okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny uzależniony jest wyłącznie od ustalonej przez strony długości zatrudnienia na tej podstawie. Na marginesie jedynie należy wskazać, iż okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy ( art. 25 § 2 k.p.).

Na mocy art. 34 k.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi odpowiednio:
1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

W przypadku, gdy okres wypowiedzenia liczony jest w dniach, za początek okresu wypowiedzenia należy przyjąć pierwszy dzień roboczy następujący po dniu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Co warte podkreślenia- w ramach przedmiotowej regulacji prawnej  nie skonkretyzowano, czy pojęcie dni roboczych należy postrzegać jako przeciwieństwo terminu dni wolnych od pracy, o których mowa w art. 1519 § 1 k.p., a zatem jako wszystkie dni oprócz niedziel i świąt, czy też pojęcie to odnosić należy do obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. W tej sytuacji zasadne wydaje się przyjąć, że chodzi tutaj o pierwszą z tych opcji. W konsekwencji powyższego, w przypadku złożenia wypowiedzenia, którego okres wynosi 3 dni robocze, w ramach dni wliczanych do czasu trwania tego wypowiedzenia, uwzględnia się dzień następujący po dniu złożenia oświadczenia woli, oraz dwa kolejne dni, przy czym żadne z tych dni nie może być niedzielą lub świętem.

W razie zaś, gdy okres wypowiedzenia liczony jest w tygodniach, należy mieć na uwadze, iż rozpoczyna on bieg od pierwszej niedzieli następującej po tygodniu, w którym zostało złożone wypowiedzenie, zaś  koniec okresu wypowiedzenia przypada w sobotę. Przykładowo w razie zawarcia umowy na okres próbny wynoszący 3 miesiące, w razie złożenia wypowiedzenia umowy w środę 22 lipca 2020r., bieg terminu wypowiedzenia rozpocznie się dopiero w niedzielę 26 lipca 2020r., zaś termin wypowiedzenia upłynie 8 sierpnia 2020r., tj. w sobotę./IM