Często na formach internetowych można spotkać opinie, iż brak przyjęcia oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę powoduje, iż oświadczenie takie nie jest skuteczne. Takie wskazówki nie są jednak zgodne z obowiązującymi przepisami i mogą spowodować daleko idące konsekwencje dla zwolnionego pracownika. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 8 maja 2002 r. (sygn. akt I PKN 259/01) jednoznacznie wskazał na brak znaczenia odmowy przyjęcia przez pracownika oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy dla jego skuteczności i terminu złożenia odwołania. W przywołanym orzeczeniu Sąd Najwyższy podkreślił, iż w myśl art. 61 zdanie pierwsze KC (w związku z art. 300 KP), oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Zgodnie więc z tym przepisem, dla przyjęcia, że oświadczenie woli zostało skutecznie złożone drugiej stronie, nie jest konieczne jej zapoznanie się z treścią tego oświadczenia, wystarczy natomiast, że strona miała taką możliwość. Nieświadomość tych przepisów może spowodować, iż pracownik który chce odwołać się od złożonego wypowiedzenia przegapi 21-dniowy termin na jego złożenie, a przywrócenie tego terminu nie będzie możliwe./PS