Do katalogu podstawowych zasad prawa pracy należy zasada wynagrodzenia pracownika za wykonaną pracę. Zgodnie z art. 22 §1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Należy w tym miejscu podkreślić, że wynagrodzenie stanowi podstawowy element stosunku pracy, dlatego dla podkreślenia jego wagi w art. 84 Kodeksu pracy wskazano, iż pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. W konsekwencji zrzeczenie się przez pracownika praw do wynagrodzenia lub przeniesienie go na inną osobę jest niedopuszczalne i w winno być uznane za nieważne./ KT