W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia uzasadniając to ciężkim naruszeniem przez pracodawcę podstawowych obowiązków pracowniczych pracodawcy przysługuje roszczenie w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy./AB