Zasadą jest, że każdy z nas jest dysponentem własnych danych osobowych. Oznacza to w praktyce, że tylko my możemy wyrazić zgodę na przetwarzanie przez kogoś naszych danych osobowych – poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach odrębnych. W takim razie jak przedstawia się sytuacja związana z przekazywaniem naszych danych osobowych potencjalnym pracodawcom? W myśl przepisów kodeksu pracy pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku danych osobowych obejmujących wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudniania pracodawca żąda podania tych danych gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku./AB