Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, a także za inne mienie mu powierzone z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się  odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

Od odpowiedzialności pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

Udowodnienie okoliczności wyłączających odpowiedzialność pracownika można odbyć się wszelkimi środkami dowodowymi, tj. zeznaniami świadków, zdjęciami, instrukcjami wewnętrznymi, etc./AB