Na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy pracownikowi przysługuje odwołanie do sądu od złożonego mu oświadczenia woli od rozwiązaniu z nim stosunku pracy. W praktyce może pojawić się pytanie w jaki sposób określić wartość przedmiotu sporu. Wskazać należ, że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego w sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony – suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony – za okres jednego roku./AB