Zgodnie z art. 25¹ § 1 Kodeksu pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

W myśl § 3 art. 25 ¹ Kodeksu pracy jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Mając na względzie powyższe wskazać należy, że do umów trwających w dniu 22.02.2016 r. zasadą jest stosowanie od tego dnia art. 25¹ Kodeksu pracy. Pojęcie umowy trwającej oznacza umowę zawartą co najmniej dzień przed dniem 22.02.2016 r., która obowiązuje w tym dniu.

Do umów zawartych dokładnie w dniu 22.02.2016 r.  dotyczy oddzielna regulacja przewidziana w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 25.06.2015 r. – o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw./AB