Zasadą jest, że dokonywanie zmian warunków pracy i płacy będzie wiązać się koniecznością wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy. Odstępstwo od tej naczelnej zasady zostało określone w art. 42 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, zgodnie z którym wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona                        w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

W przypadku określonym powyżej do skutecznego powierzenia wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę wystarczy złożenie ustnego polecenia służbowego przez pracodawcę pracownikowi./AB