Zgodnie z przepisami ustawy o społecznej inspekcji pracy organizacja, wybór, funkcjonowanie, a także odwołanie społecznego inspektora pracy. Pojawia się pytanie – czy istnieje prawna możliwość ingerowania przez organy zewnętrzne w proces wyboru inspektora?

Utrwalone stanowisko judykatury, wskazuje że niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o ustalenie zgodności z prawem wyboru społecznego inspektora pracy, ponieważ wybór społecznego inspektora pracy nie podlega żadnej kontroli zewnętrznej postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1995 r., IIII PO 16/95. Dlatego ani sąd pracy (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2006 r., II PK 339/05,OSNP 2007 nr 15-16, poz. 218), ani inne organy lub pracodawcy nie są właściwi, tj. nie mają uprawnień lub kompetencji do ingerowania lub podważania wyboru społecznego inspektora pracy dokonanego na podstawie uchwalonego przez związki zawodowe regulaminu wyborów dostosowanego do potrzeb zakładu pracy (art. 3 i 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, Dz.U. Nr 35, poz. 163 ze zm.), skoro społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują pracownicy zakładu pracy bez żadnej kontroli zewnętrznej./AB