Zgodnie  z art. 108 kp pracodawca ma możliwość wymierzenia pracownikowi kary porządkowej upomnienia lub nagany. Kara taka może zostać zastosowana w przypadku nieprzestrzegania przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Pracownikowi, wobec którego zastosowano karę porządkową, przysługuje w pierwszej kolejności prawo do wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw może zostać wniesiony w terminie siedmiodniowym liczonym od dnia doręczenia pracownikowi pisemnej informacji o zastosowaniu kary. Pracodawca następnie informuje pracownika o uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu w terminie czternastodniowym. Jeżeli pracodawca nie zajmie stanowiska w tym terminie – sprzeciw uważa się za uwzględniony./MK