Pracodawca nie może wydać polecenia pracownikowi będącym osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776) o wykonywaniu pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Zakazu tego nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Poza zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej przy pilnowaniu pracodawca nie może więc bez zgody lekarza wydać wiążącego polecenia w zakresie wykonywania pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych./BD