W praktyce zapisy dotyczące ochrony pracownicy w ciąży przed rozwiązaniem stosunku pracy nie nastręczają większych wątpliwości interpretacyjnych. Należy jednak postawić sobie pytanie – czy pracownica będąca w ciąży może uchylić się od skutków złożonego przez siebie oświadczania w przedmiocie zawarcia porozumienia z pracodawcą o rozwiązaniu stosunku pracy lub w przypadku złożenie przez nią oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę?

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2009r., sygn. akt I PK 17/09 Sąd wskazał, że pracownica, która nie będąc w ciąży, złożyła oświadczenie woli o odmowie przyjęcia warunków pracy proponowanych jej przez pracodawcę stosownie do art. 42 § 3 KP, a następnie zaszła w ciążę przed datą rozwiązania stosunku pracy wskutek tego wypowiedzenia, nie działała pod wpływem błędu.

Reasumując wskazać należy, że pracownica składająca oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy będzie mogła skutecznie uchylić się od skutków własnego oświadczenia woli, jeżeli w momencie skłania oświadczenia woli nie miał wiedzy nt. ciąży. Późniejsze zajście w ciążę nie będzie uprawniać pracownicy do skutecznego uchylenia się od skutków złożonego przez siebie oświadczenia woli./AB