Definicja kolizji drogowej

„Kolizja, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni”.

Określenia kolizji drogowej nie znajdziemy ani w Ustawie Prawo o ruchu drogowym, ani też w kodeksie wykroczeń. To określenie potoczne, które przyjęło się i jest stosowane, zarówno przez policjantów, organy sądownicze i ubezpieczeniowe, jak i przez wszystkich uczestników ruchu drogowego. Łatwiej takie zdarzenie określić mianem „kolizji” niż „wypadku, w którym nie ma ofiar”.

Odpowiedzialność za spowodowanie kolizji drogowej przewiduje art. 86 § 1 Kodeksu Wykroczeń:
„Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”.

Ponadto art. 86 § 3 k.w. stwierdza, że „w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów”.

Konstrukcja omawianego przepisu wskazuje, że samo niezachowanie ostrożności nie jest penalizowane, konieczne jest jeszcze aby niezachowanie ostrożności skutkowało zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu lądowym.

Zawarta w art. 86 § 3 k.w. sankcja w postaci zakazu prowadzenia pojazdów ma charakter fakultatywny – co znaczy, że jej zastosowanie jest zależne od uznania Sądu, które powstaje na podstawie analizy całokształtu okoliczności danej sprawy.
Zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany w celu wyeliminowania z ruchu drogowego osób, które za kierownicą dopuściły się naruszeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym Przesłanką od zastosowania zakazu jest istnienie znacznego prawdopodobieństwa, że dana osoba może dalej powodować zagrożenie w ruchu lądowym prowadząc pojazd w stanie po spożyciu alkoholu. Orzeczenie zakazu ma na celu zwiększenie dolegliwości sankcji karnej i odstraszenie od popełniania podobnych wykroczeń w przyszłości.

Na gruncie kodeksu wykroczeń zakaz prowadzenia pojazdów zgodnie z art. 29 § 1 k.w. można orzec na okres od 6 miesięcy do 3 lat i wymierza się go w miesiącach i latach. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów sąd określi jakiego rodzaju pojazdów zakaz dotyczy./ŁK