Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do jego ubezpieczenia – jest to fakt powszechnie znany. W jaki jednak sposób zachować się w przypadku zakupu lub zbycia pojazdu, kiedy w dalszym ciągu jesteśmy stroną umowy ubezpieczenia. Ogólna zasada stanowi, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia OC, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, to wówczas uważa się, że umowa została zawarta na kolejne 12 miesięcy, o ile została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres. W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, na nowego nabywcę przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z umowy ubezpieczenia. Zatem jeżeli składka ubezpieczeniowa została rozłożona na raty, do zapłaty rat przypadających po sprzedaży pojazdu będzie zobowiązany nowy właściciel pojazdu. Po sprzedaży pojazdu umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Często po zakupie pojazdu, nowy właściciel nawiązuje nową umowę ubezpieczenia, nie wiedząc o zawartej już umowie przez poprzednika. W razie niewypowiedzenia przez posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu, umowy ubezpieczenia OC, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nowemu posiadaczowi oraz zwyżek go obciążających – w ramach obowiązującej taryfy składek. W przypadku gdy posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, złoży wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania za okres od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu. Jeżeli dojdzie do automatycznego przedłużenia umowy ubezpieczenia bez wiedzy nowego właściciela/posiadacza pojazdu, bądź jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, wówczas umowa może zostać wypowiedziana na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej proporcjonalnie za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. Warto pamiętać, iż ustawodawca przewidział wysokie kary finansowe za brak ubezpieczenia OC, a to kara za brak OC w przypadku samochodów osobowych do 3 dni wynosi 1040 zł, od 4 do 14 dni to 2600 zł, natomiast powyżej 14 dni jest to 5200 zł. Konkludując, w trakcie zakupu pojazdu warto dowiedzieć się, kiedy mija termin ubezpieczenia oraz poprosić drugą stroną o dostarczenie dokumentów ubezpieczenia by uniknąć dodatkowych opłat./MW