Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym Policja zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem, w przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub w sytuacji gdy kierujący pojazdem przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym.  Decyzję w przedmiocie zatrzymania wydaje Starosta, która jest decyzją związaną, a zatem musi być ona wyda na okres 3 miesięcy po spełnieniu ustawowych przesłanek. Jedyną możliwością uchylania się od decyzji Starosty jest wykazanie, iż przekroczenie prędkości nastąpiło z uwagi na stan wyższej konieczności./MK