Śmierć osoby niewątpliwie stanowi dla jej najbliższych zdarzenie, stanowiące źródło traumatycznych przeżyć. Należy mieć na uwadze, iż jeżeli do śmierci doszło w następstwie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą domagać się od osoby zobowiązanej zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia. Zgodnie bowiem z art. 446 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Warto przy tym wspomnieć, iż krąg uprawnionych do dochodzenia powyższego roszczenia nie ogranicza się jedynie do osób, które wykazują formalne więzi pokrewieństwa ze zmarłym. Zarówno w nauce prawa jak i orzecznictwie przyjmuje się, iż ustalając czy dana osoba była najbliższym członkiem rodziny zmarłego bierze się pod uwagę rzeczywisty charakter stosunków łączących zmarłego z osobą, dochodzącą zadośćuczynienia. Obrazując powyższe, wskazać należy przykładowo, iż siostrzeniec będzie mógł dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego po śmierci zmarłej ciotki oraz narzeczony po śmierci narzeczonej, o ile w toku sprawy zostanie ustalone, że osoby te łączyła w przeszłości silna więź emocjonalna. Ostateczną zaś decyzję w tym zakresie podejmuje sąd orzekający./IM