Są przypadki, w których koniecznym jest przedłożenie tzw. zaświadczenia
o niekaralności. W tym celu koniecznym jest złożenie wniosku określanego mianem wniosku o udzielenie informacji o osobie, co może zostać dokonane na trzy sposoby.

Jednym z nich jest złożenie wniosku w sposób teleinformatyczny za pośrednictwem platformy  Krajowego Rejestru Karnego. Należy mieć jednak na uwadze, iż wybierając ten sposób  należy posiadać profil zaufany, dzięki któremu osoba składają wniosek będzie mogła potwierdzić swoją tożsamość i złożyć podpis w wymaganej formie. Wydany w ten sposób dokument ma postać pliku, który można zapisać na informatycznym nośniku danych, chociażby na płycie CD. Jest to o tyle ważne, iż wydruk tych danych nie jest uznawany za dokument.

Kolejną możliwością jest złożenie zapytania o udzielenie informacji o osobie w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego albo w dowolnym punkcie informacyjnym, które to punkty funkcjonują przy sądach okręgowych. Skorzystanie z tej drogi jest o tyle praktycznym rozwiązaniem, iż zaświadczenie o niekaralności jest wydawane co do zasady  od razu. W sytuacji, w której nie mamy możliwości stawienia się osobiście lub udzielenia innej osobie stosownego pełnomocnictwa, zapytanie to możemy przesłać listownie.

Należy także pamiętać, iż wydanie zaświadczeniem o niekaralności wiąże się
z obowiązkiem uiszczenia opłaty, która wynosi 20 zł w przypadku składania wniosku teleinformatycznie, zaś w innych przypadkach wynosi 30 zł./IM