Częstą praktyką ubezpieczycieli jest zamieszczanie w ramach wydawanej decyzji pouczenia zgodnie, z którym od przedmiotowej decyzji można odwołać się w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Należy mieć na uwadze, że powyższe nie ma żadnego odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa, a wskazany powyżej termin nie jest wiążący dla klienta, który może w każdym czasie złożyć odwołanie od otrzymanej decyzji. Jedyne co należy mieć na uwadze to obowiązujące okresy przedawnienia roszczenia, które obecnie wynoszą co do zasady 3 lata, licząc od dnia dowiedzenia się
o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Należy mieć jednak na uwadze, iż samo złożenie odwołania do ubezpieczyciela nie przerywa biegu przedawnienia, w związku z czym warto odpowiednio wcześniej je złożyć.

Warto zapamiętać, iż ubezpieczyciel powinien udzielić odpowiedzi na złożoną reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, przy czym do jego zachowania wystarczy wysłanie odpowiedzi przez jego upływem (art. 6 ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym). Na marginesie wskazać należy, że w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, ubezpieczyciel powinien wyjaśnić przyczynę opóźnienia, wskazać okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, oraz określić przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, przy czym termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Posiadanie wiedzy na temat ustawowych  terminów, w których ubezpieczyciel może udzielić odpowiedzi na złożoną reklamację ma o tyle  ważne znaczenie, że
w przypadku niedotrzymania wskazanych terminów reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta (art. 8 przedmiotowej ustawy)./IM