Na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2018r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2432) o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych ustawodawca wprowadził zmiany w szeregu ustaw w tym m.in. w ustawie z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego, w ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji czy w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Niektóre ze zmian rozszerzają listę składników wynagrodzenia za pracę, z których prowadzona będzie egzekucja, inne zmiany przewidują możliwość nakładania na pracodawców kary grzywny od 1500 zł do 45000 zł za wypłacanie wyższego wynagrodzenia niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonywania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Przechodząc do przedstawienia Państwu konkretnych zmian w przepisach wskazuję, że z dniem 11 stycznia 2019r. organ prowadzący postępowanie egzekucyjne będzie mógł zająć 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych – jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów na mocy art. 831 § 1 pkt 1a Kodeksu postępowania cywilnego. Jednocześnie ustawodawca dokonał nowelizacji przepisów regulujących obowiązki pracodawców względem organu prowadzącego egzekucję. Przepisem tym jest art. 886 § 1 wskazanej wyżej ustawy, który przewidział możliwość ukarania pracodawcy, który nie wykonał obowiązku przekazania zajętego wynagrodzenia (poza częścią wolną od zajęcia) bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu zawiadamiając komornika o pierwszej wpłacie lub gdy nie przekazywał zajętego wynagrodzenia komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych, jeżeli pracodawca nie przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów, nie podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi, a w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę nie złożył oświadczenia o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności nie podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli, albo zaniedbał przesłania dokumentów zajęcia wynagrodzenia nowemu pracodawcy dłużnika komornik będzie wymierzał grzywnę do pięciu tysięcy złotych. Grzywna to może być powtarzana, jeżeli pracodawca nadal uchyla się od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie.

Podnieść również należy, że z dniem 1 grudnia 2020r. wchodzi w życie art. § 3 art. 282 Kodeksu pracy, który przewiduje nałożenie na pracodawcę kary grzywny w wysokości od 1500 do 45000 zł w sytuacji, w której pracodawca wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

W myśl art. 11 ustawy zmieniającej organ egzekucyjny będzie stosował przepisy tejże ustawy również do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie. Skutkiem powyższego jest uznanie – że w przypadku pracowników otrzymujących dietę za podróże służbowe – już w lutym 2019r. osoby takie mogą otrzymać wynagrodzenie w niższej wysokości.

Wskazuję jednocześnie, że na mocy ustawy z 6 grudnia 2018r.  ustawodawca wprowadził wiele zmian w szeregu przepisów rangi ustawowej w tym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy, w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, czy w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawionym do alimentów.

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Przypominamy, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24./AB