Wraz z rozwojem technologicznym społeczeństwa i powszechnego dostępu do Internetu rozwinięciu uległa tzw. cyberprzestępczość. Szczególnie uciążliwym przejawem tego rodzaju działalności jest kradzież środków z konta bankowego. Często ustalenie sprawcy przestępstwa jest niemożliwe, dlatego posiadacz rachunku bankowego powinien rozważyć skierowanie kroków prawnych wprost do banku.

Zobowiązanie banku względem posiadacza rachunku kształtuje regulacja zawarta w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, który stanowi że bank dokłada szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych. Zapewnienie zaś bezpieczeństwa depozytów jest jednym z najistotniejszych obowiązków banku, a sposób jego wykonywania jest najbardziej wymierną podstawą oceny jego wiarygodności. Równoległą podstawą odpowiedzialności banku jest ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r., która przewiduje generalną zasadę, że dostawca ma prawo wykonać transakcję płatniczą tylko w przypadku jej autoryzacji przez płatnika. Art. 46 ust. 1 powołanej ustawy przewiduje, że w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej, dostawca płatnika jest obowiązany niezwłocznie dokonać na rzecz płatnika zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej albo, w przypadku gdy płatnik korzysta z rachunku płatniczego, przywrócić obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza. W razie dokonania wypłaty osobie nieuprawnionej, poszkodowanym tą czynnością jest bowiem bank, a nie osoba, która zdeponowała środki na rachunku./PS