Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­19 w art. 23 wprowadza tzw. klauzulę dobrego Samarytanina. Wskazany artykuł przewiduje zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej za błędy medyczne popełnione podczas walki z epidemią COVID-19 (tj. w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w ramach rozpoznawania lub leczenia COVID-19 oraz działając w szczególnych okolicznościach). Ustawa przewiduje swoista abolicję w przypadku przestępstw z art. 155 KK, art. 156 § 2 KK, art. 157 § 3 oraz art. 160 § 3 KK. Przedmiotowy przepis znajdzie zastosowanie wobec lekarzy i lekarzy dentystów, felczerów, pielęgniarek, pielęgniarzy, położne, położnych, ratowników medycznych oraz osób udzielających świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W praktyce organy ścigania aby ustalić możliwość zastosowania art. 23 ustawy będą zasięgać opinii biegłych lekarzy w odpowiednich specjalnościach, i dopiero wówczas będzie rozważana możliwość umorzenia postępowania./P.S.