Wznowienie postępowania karnego jest drugim (obok kasacji) nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie. Wznowienie postępowania karnego może nastąpić z urzędu lub na wniosek strony. Nie jest określony termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania na korzyść oskarżonego, natomiast w stosunku do podjęcia postępowania na niekorzyść może to nastąpić jedynie w okresie 6 miesięcy od wydania prawomocnego wyroku.

W zakresie wznowienia postępowania przez sąd z urzędu należy wskazać, iż może to nastąpić tylko w razie stwierdzenia przez sąd zaistnienia tzw. bezwzględnych przyczyn odwoławczych określonych w przepisie art. 439 Kodeksu postępowania karnego (z tym, że pkt 9-11 mogą prowadzić do podjęcia postępowania tylko na korzyść oskarżonego). Jedynym możliwym werdyktem sądu w razie stwierdzenia tych uchybień jest uchylenie prawomocnego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Skazany w określonych przepisami sytuacjach może również złożyć wniosek o wznowienie postępowania, przy czym wniosek objęty jest tzw. przymusem radcowsko – adwokackim co oznacza, że w przypadku wnoszenia go musi on być sporządzony i podpisany przez adwokata lub radcę prawnego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wniosek taki składa prokurator. W razie śmierci skazanego osoba najbliższa może złożyć wniosek o wznowienie postępowania./ ŁK