Niektóre z umów, lub czynności prawnych wymagają zachowania określonej przez prawo formy. Czasami umowa może być zawarta w formie ustnej, elektronicznej, czy pisemnej. Niemniej umowa przeniesienia własności nieruchomości (np. kupna mieszkania) musi być pod rygorem nieważności zawarta w formie aktu notarialnego. Jeżeli nie zostanie spełniona jej szczególna forma, wówczas cała umowa jest nieważna./BJ