Ciekawym jest fakt, iż jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wzrośnie wartość nieruchomości, to w razie jej zbycia, organ wykonawczy gminy uprawniony jest do żądania uiszczenia jednorazowej opłaty, która stanowi dochód gminy. Opłata ta ustalana jest w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, obliczonej jako różnica pomiędzy wartością nieruchomości sprzed uchwalenia lub zmiany planu miejscowego, a jej wartością po tym zdarzeniu, przy czym nie może być ona wyższa niż 30%. Co ważne roszczenia te wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące./IM