Decydując się na budowę drogi, skarb państwa (najczęściej jest to gmina) częstokroć wyznacza budowę na terenach należących do prywatnych właścicieli, co rodzi problem wywłaszczenia części nieruchomości i przyznania stosownego odszkodowania. Kwestie regulujące zasady i tryb przyznawania odszkodowań zostały wyznaczone w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Odszkodowanie za wywłaszczoną działkę pod budowę drogi powinno w pełni rekompensować straty jakie są ponoszone przez jej właściciela, co rodzi konieczność sporządzenia precyzyjnej wyceny nieruchomości. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2012 r. sygn. akt K 4/10 wysokość odszkodowania powinna umożliwić odtworzenie sytuacji majątkowej, jaką właściciel nieruchomości miał przed wywłaszczenie. Od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości można wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do organu wyższego stopnia a następnie w przypadku utrzymania decyzji w mocy mamy 30 dni na złożenia sprawy do sądu administracyjnego./PS