W przypadku, gdy konsument decyduje się na wystąpienie z powództwem przeciwko przedsiębiorcy jedną z najważniejszych kwestii jest prawidłowe oznaczenie właściwego sądu. O tym, gdzie mamy wnieść pozew decydują przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące właściwości miejscowej. Jeżeli dochodzimy roszczeń wynikających z umowy zawartej z przedsiębiorcą mamy do wyboru kilka opcji. Po pierwsze możemy pozwać przedsiębiorcę przed sąd miejscowo właściwy według przepisów o właściwości ogólnej, a w szczególności art. 27 i 30 k.p.c. według którego powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania albo siedzibę. Jednakże znacznie dogodniejsze dla konsumenta jest wytoczenie powództwa według tzw właściwości przemiennej, która daje możliwość odstąpienia od zasad ogólnych. Według art. 33 k.p.c. powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy możemy wytoczyć przed sąd, w którym znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością zakładu lub oddziału. W przypadku nienależytego wykonania umowy konsument może również posłużyć się art. 34 k.p.c. zgodnie z którym powództwa takie może on wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W takiej sytuacji chcąc wejść z przedsiębiorcą w spór sądowy konsument nie będzie musiał wytaczać powództwa tam, gdzie mieszka/ma siedzibę przedsiębiorca, lecz tam, gdzie umowa była wykonana./KT