W ramach przepisów kodeksu cywilnego dotyczących dziedziczenia ustawowego jeżeli związek małżeński istnieje w chwili otwarcia spadku, to małżonek spadkodawcy zostaje powołany z ustawy do spadku po nim na równi z jego dziećmi (art. 931 § 1 k.c.). Prawomocne orzeczenie rozwodu lub separacji zapadłe przed śmiercią spadkodawcy dziedziczenie to jednak wyłącza. Skutek taki – co do zasady – nie następuje natomiast, jeżeli spadkodawca zmarł przed uprawomocnieniem się orzeczenia. Art. 940 kodeksu cywilnego przewiduje jednak wyjątek od tej zasady.

Zgodnie z art. 940 § 1 kodeksu cywilnego małżonek spadkodawcy jest wyłączony od dziedziczenia ustawowego wtedy, gdy spadkodawca przed śmiercią wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z winy małżonka, a żądanie to było uzasadnione, przy czym postępowanie sądowe w sprawie o rozwód musi być w toku w chwili otwarcia spadku./ŁK